خانه نیمه سازاصفهان/شهرضا

قیمت:500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۷۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مولوی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ