اداری ساختمان امیرکبیراصفهان/کاشان

قیمت:670,067,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:67متر مربع نام منطقه/خیابان:چهارراه سلمان نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ