زمین متری سیصدوچهل و چهارهزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:75,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:218متر مربع نام منطقه/خیابان:کلدره نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر