زمین متری چهارصدوپنجاه هزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:90,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200متر مربع نام منطقه/خیابان:سرپل شرقی نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر