220 متر زمینگیلان/رودسر

قیمت:100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:220متر مربع نام منطقه/خیابان:کلدره نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ