زمینخوزستان/خرمشهر

قیمت:6,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:11486متر مربع نام منطقه/خیابان:ساحلی نوع کاربری:سایر نوع سند:منگوله دار