خانه باغاصفهان/اصفهان

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:آتشگاه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:مشاع