خانه باغاصفهان/اصفهان

قیمت:1,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۱۰متر مربع نام منطقه/خیابان:آتشگاه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:مشاع