زمینتهران/تهران

قیمت:20,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:دماوند /استلک نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر