شکرویمازندران/بابل

قیمت:8,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده قاعمشهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ