زمين در طالقانالبرز/طالقان

قیمت:3,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٤٠٠متر مربع نام منطقه/خیابان:طالقان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ