فروش زمينمازندران/تنکابن

قیمت:5,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:شيرود،شهسوار نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ