زمین شاورزیقزوین/قزوین

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:15000متر مربع نام منطقه/خیابان:کرج قزوین، بعد از آبیک نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:تک برگ