زمین ور خیابان اصلی با آب برق گازگلستان/گرگان

قیمت:1,440,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:۱۸۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای توریستی نومل نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر