زمین در روستامازندران/ساری

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2500متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای ولاغوز نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر