زمینفارس/شیراز

قیمت:300,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3000متر مربع نام منطقه/خیابان:فرهنگ شهر نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ