مزرعه 23 هکتاریمرکزی/اراک

قیمت:90,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:230000متر مربع نام منطقه/خیابان:سوسن اباد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ