زمین در ییلاق الیتمازندران/چالوس

قیمت:900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:275متر مربع نام منطقه/خیابان:دهگیری نوع کاربری:سایر نوع سند:بنجاق