زمینتهران/تهران

قیمت:185,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:300متر مربع نام منطقه/خیابان:پیروزی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق