زمین با دید ابدی طالقانالبرز/طالقان

قیمت:8,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:زیدشت نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ