زمينمازندران/نور

قیمت:2,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٦٧٥مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:چمستان_منطقه توريستى لاويج نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ