زمین کشاورزی در قهدریجاناصفهان/اصفهان

قیمت:1,020,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:600متر مربع نام منطقه/خیابان:قهدریجان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر