فروش فوری زمینمازندران/چالوس

قیمت:3,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۷۰متر مربع نام منطقه/خیابان:کلاراباد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:مشاع