144متر زمین مسکونیتهران/ورامین

قیمت:500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:144متر مربع نام منطقه/خیابان:ده شریفا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ