زمین در ورامینتهران/تهران

قیمت:1,650,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:ورامین نوع کاربری:مسکونی نوع سند:مشاع