زمینتهران/پردیس

قیمت:3,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200متر مربع نام منطقه/خیابان:.. نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر