زمین سرمایه گذاریمازندران/نوشهر

قیمت:120,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200متر مربع نام منطقه/خیابان:کجور نوع کاربری:مسکونی نوع سند:مشاع