باغ مركباتمازندران/قائم‌شهر

قیمت:6,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3300متر مربع نام منطقه/خیابان:خيابان ساري نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر