زمین کشاورزیخراسان شمالی/بجنورد

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1300متر مربع نام منطقه/خیابان:بش قارداش نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر