فروش زمین در چالوسمازندران/چالوس

قیمت:14,550,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:970متر مربع نام منطقه/خیابان:مازوپشته نوع کاربری:فاقد کاربری نوع سند:شش دانگ