زمینمازندران/نور

قیمت:17تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:چمستان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر