باغ انارتهران/شهریار

قیمت:480,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:غرب شهریار نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ