باغ در زنجانزنجان/زنجان

قیمت:35,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۰۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده تهران نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ