زمین زعفرانخراسان رضوی/تربت حیدریه

قیمت:150تومان
برای
فروش
متراژ زمین:60000000متر مربع نام منطقه/خیابان:تربت حیدریه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ