فروش زمین گرگانگلستان/گرگان

قیمت:10,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۵۷۸متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای کلو نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر