زمین شخصیمرکزی/خمین

قیمت:24,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:قورچی باشی نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ