زمین ساریمازندران/ساری

قیمت:4,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده دریا نوع کاربری:سایر نوع سند:تفکیکی