زمین کشاورزی گرگانگلستان/گرگان

قیمت:6,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای کفشگیری نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:عرصه و اعیان