زمین کشاورزی 20هکتاری بهشهرمازندران/بهشهر

قیمت:38,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200000متر مربع نام منطقه/خیابان:زاغمرز نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر