یک زمین کشاورزی در همدانهمدان/همدان

قیمت:195,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:بهار نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر