زمین لنگرودگیلان/لنگرود

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده چمخاله نوع کاربری:تجاری نوع سند:سایر