مجموعه مزرعه کامل با کاربری /کشاورزی /صنعتی و تجاریتهران/تهران

قیمت:350,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:350000متر مربع نام منطقه/خیابان:تهران نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ