زمين باغى اسلامشهرتهران/تهران

قیمت:10,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:١٣٠٠مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:اسلامشهر-جاده كاشانك نوع کاربری:سایر نوع سند:تک برگ