فروش زمین درمازندران بهشهرمازندران/بهشهر

قیمت:5,400,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:فرودگاه نوع کاربری:سایر نوع سند:تفکیکی