1100متر زمین بابلمازندران/بابل

قیمت:2,750,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1100متر مربع نام منطقه/خیابان:هریکنده نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ