زمین آج بیشه بجاربنه رشتگیلان/رشت

قیمت:1,125,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۵۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اج بیشه بجاربنه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر