باغ پسته بارده در اسکوآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:15,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:50000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای صدر آباد 90کیلومتری تهران نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر