زمین در ساریمازندران/ساری

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:180متر مربع نام منطقه/خیابان:ارم نوع کاربری:مسکونی نوع سند:عرصه و اعیان