زمین شیرازفارس/شیراز

قیمت:300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده خرامه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر