۷هکتار باغ قمقم/قم

قیمت:100,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:کرمجگان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر