زمین ۳ بر ۵۰۲ متر رادیو دریا چالوسمازندران/چالوس

قیمت:1,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۲متر مربع نام منطقه/خیابان:رادیو دریا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق